Управление

Управление на системи за улично, парково и индустриално LED осветление.

 

Чрез внедряване на система за управление се осигурява ефективен контрол, увеличава се енергоспестяването и се намаляват разходите за поддръжка на уличното и парково осветление.

 

 

Ползи

 

  • Повишаване на ефективността на уличното осветление, чрез димиране;
  • Намаляване разходите за поддръжка на улично осветление, чрез точно локализиране на проблеми;
  • Увеличаване безопасността по улиците и пътищата, чрез бързо сигнализация и отстраняване на аварии;
  • Намаление на CO 2 емисии, чрез намалено потребление;

 

Основни функционалности

на системата за управление на улично и парково осветление:
 

  • Мониторинг и отчитане на разхода на електрическа енергия за улично осветление /не е необходим допълнителен електромер.

  • Мониторинг на параметрите на захранващата мрежа (напрежение, cosφ).

  • Отчитане броя на неработещите осветителни тела за всеки един токов излаз на база съотношение текуща консумация / номинална консумация.

  • Сигнализиране при откриване на аномалии в потреблението на електрическа енергия вследствие на неправомерно присъединяване или дефектиране на осветителните тела.

  • Поддръжка на база данни експлоатцинен мениджмънт указваща остатъчният ресурс на осветителите и източниците на светлина и гаранционните ангажименти.

  • История на потреблението.

 

Стъпки по изграждане

Свържете се с нас за повече подробности по процеса на изграждането на обект с изкуствено осветление и влкючващите: монтаж на осветителни тела, изграждане на подземни и надземни кабелни трасета, оберудване и диставка на касетиа за УО,  направа на заземителни и мълнезащитни инсталации, въвеждане на системи за управление на улично осветление.