Project Description

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо осветление в Oбщина Кърджали.

Обхват

Град Кърджали + 110 населени места в Община Кърджали.

Основни дейности извършени от Сейф Парт ООД при изпълнението на проека:

  • Доставка и монтаж на LED улични осветители.

  • Доставка и монтаж на стълбове за улично осветление.

  • Реконструкция на подземна кабелна мрежа.

  • Доставка и монтаж на касети за улично осветление.

  • Имплементиране на система за управление на улично осветление.

ПАРАМЕТРИ

0 броя
Улични LED осветители
0 броя
Паркови LED осветители

ГРАФИК

Начало 2019 г.
Край